Porady

Z Kodeksu Postępowania Cywilnego w skrócie
Poniższe informacje skrótowe zawarte są w Kodeksie Postępowania Cywilnego
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r.
Część II i III
w części Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne
Podstawą wszczęcia postępowania egzekucyjnego jest tytuł wykonawczy.
Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności nadaną przez Sąd. (art.776 kpc ).
Tytułami egzekucyjnymi może być wydany przez sąd wyrok, postanowienie, nakaz zapłaty,
ugoda zawarta …..( art.777 kpc )
KOMORNIK NIE MA PRAWA BADANIA ZASADNOŚCI WYDANIA
i WYMAGALNOŚCI OBOWIĄZKU OBJĘTEGO TYTUŁEM WYKONAWCZYM ( art.804 KPC )
Zadaniem komornika jest wykonywanie orzeczeń sądowych
w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz
o zabezpieczenie roszczeń, wykonywanie tytułów wydanych
na podstawie odrębnych przepisów.
Wierzyciel składając wniosek egzekucyjny winien złożyć oryginał tytułu wykonawczego (art. 797 k.p.c.).
Wniosek egzekucyjny wierzyciela winien spełniać wymogi pisma procesowego. W jego treści należy wskazać strony postępowania (dłużnik, wierzyciel) wraz z ich adresami, roszczenie które ma być spełnione, sposoby egzekucji.
Egzekucje wobec dłużnika można prowadzić za pomocą następujących sposobów egzekucji przewidzianych przepisami prawa i wskazanych przez wierzyciela we wniosku inicjującym postępowanie: z ruchomości, z wynagrodzenia za pracę, z rachunków bankowych, z wierzytelności, innych praw majątkowych dłużnika, ze świadczenia emerytalno – rentowego, z nieruchomości.
W celu skutecznego i szybkiego przeprowadzenia egzekucji wierzyciel powinien wskazać we wniosku dane dotyczące składników majątkowych dłużnika: bank w którym dłużnika ma rachunek, rachunki, miejsce jego pracy, pobierane świadczenie z ZUS, KRUS, posiadane pojazdy lub inne wartościowe ruchomości.
We wniosku egzekucyjnym należy ponadto podać : numery PESEL, NIP, nr. dowodu osobistego dłużnika (im więcej danych tym szybciej dojdzie do sprawdzenia majątku jaki posiada dłużnik).
Jeżeli wierzyciel nie zna składników majątku dłużnika, do których można skierować egzekucję – wierzyciel za wynagrodzeniem może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika,
składając w tym zakresie stosowny wniosek.
W przypadku wniosku o wszczęcie egzekucji z nieruchomości należy podać numer księgi wieczystej (numer zbioru dokumentów) oraz miejsce jej położenia.
W przypadku wszczęcia egzekucji z nieruchomości, wierzyciel w dalszym toku egzekucji, dodatkowo uiszcza zaliczkę na biegłego rzeczoznawcę powołanego do wyceny nieruchomości oraz zaliczkę na ogłoszenia prasowe.
Jeżeli dłużnik zamieszkuje poza Częstochową, a wierzyciel domaga się przeprowadzenia czynności w miejscu zamieszkania (prowadzenia działalności) może zostać obciążony kosztami dojazdu, które zwracane są wierzycielowi z kwot wyegzekwowanych od dłużnika.
Jeżeli wierzycielowi nie jest znane źródło dochodu dłużnika komornik może wystąpić z zapytaniem do ZUS i Urzędu Skarbowego i innych instytucji państwowych.
W tym celu wierzyciel zostanie wezwany do uiszczenia zaliczki na pokrycie kosztów zapytań.
W razie skutecznej egzekucji wszelkie poniesione koszty są zwracane wierzycielowi z kwot wyegzekwowanych od dłużnika.
Jeżeli wierzyciel jest zwolniony z kosztów sądowych wszystkie zaliczki na wydatki gotówkowe uiszcza za niego Skarb Państwa – Prezes Sądu Rejonowego.
Jeżeli egzekucja okaże się bezskuteczna tytuł wykonawczy jest zwracany wierzycielowi, który może ponownie skierować egzekucje do komornika przed upływem 10 lat .
Każde jego ponowne złożenie do komornika przerywa bieg przedawnienia.

 • O umorzenie egzekucji wierzyciel może wnioskować na każdym etapie postępowania.
 • Zawieszenie egzekucji przez wierzyciela jest możliwe na okres min. 3 miesiące max. 1 rok.
 • Komornik nie jest uprawniony do badania zasadności tytułu wykonawczego tzn. jeśli dłużnik uregulował należność bezpośrednio wierzycielowi to sam musi dochodzić u wierzyciela wniosku
  o ograniczenie, bądź umorzenie egzekucji.
 • Złożenie skargi nie wstrzymuje czynności komornika.
 • Komornik sporządza plan podziału kwot uzyskanych z egzekucji i zawiadamia o jego sporządzeniu strony; plan podziału jest do wglądu w kancelarii.
 • Komornik w trakcie egzekucji zawiadamia i poucza strony tylko o czynnościach, co do których obowiązek powiadomienia zawiera przepis prawa, nie sporządza zestawień, raportów, i innych rozliczeń w trakcie egzekucji.
 • W przypadku chęci uregulowania należności egzekucyjnych kredytem uzyskanym z banku, komornik wydaje zaświadczenie o wysokości zadłużenia po podaniu daty przyznania kredytu.
  Zaświadczenie to zawiera łączną kwotę wszystkich spraw.
 • Wszelkie wezwania wierzycieli do dokonywania dodatkowych wpłat poza prowadzoną egzekucją nie mają podstawy prawnej.